Autorski članci:

Najnovije

Lake fest: rekordna posjećenost uprkos kiši

Autor: TopMontenegro team

Ovogodišnji Lake fest koji je proteklog vikenda održan na Krupcu, najposjećeniji je do sad po procjeni organizatora, a nakon tri večeri, od kojih je dvije obilježila kiša, oni su više nego zadovoljni, kaže direktor festivala Predrag Zečević.

Čitaj dalje

SeaRock ispunio očekivanja: prepoznat kvalitet

Autor: TopMontenegro team

Toga dana u Kotoru je bilo zaista zanimljivo. Čekao se još jedan Sea Rock na Ljetnjoj pozornici. Od starta je bio dopadljiv način na koji se ovaj fest organizuje i način na koji funkcioniše. Par stranih dobrih imena uz obavezne naše muzikante. Sjajno. Rock`n roll u Kotoru u jeku sezone bio je zanimljiv iz više razloga.

Čitaj dalje

Uspjeh crnogorskih streličara u Italiji

Autor: TopMontenegro team

Na otvorenom regionalnom prvenstvu Italije reprezentacija Crne Gore u sastavu Milan Borović član kluba SK TIVAT i Nikola Vukčević član kluba SK KOTOR osvojila je zlatne medalje u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

Čitaj dalje

Ulcinj, pješčana rivijera

Autor: TopMontenegro team

Sa 20 km plaža, jakim vjetrom, i plitkim morem, Ulcinj je opuštajuće mjesto za odmor. Praktično neotkriven među turistima iz EU i slabije posjećen od strane turista iz regiona, Ulcinj je jedna od top destinacija u Crnoj Gori, poznat po dugim pješčanim plažama i fascinantnoj arhitekturi.

Čitaj dalje

Sea Dance festival: prihod 7 miliona eura

Autor: TopMontenegro team

Nakon Sea Dance Festivala, održanog od 15. do 17. jula na plaži Jaz kod Budve, još uvijek se sabiraju utisci, a pristigli su i prvi rezultati doprinosa festivala turističkoj ekonomiji Budve i Crne Gore.

Čitaj dalje

Bar: Više od uživanja na plaži

Autor: TopMontenegro team

Krstarenje Jadranskim morem i Skadarskim jezerom, uz degustaciju crmničkog vina "vranac" i riblje specijalitete iz slatkih i slanih voda koje okružuju ovo područje, preporuka je Turističke organizacije Bar za ovu sezonu.

Čitaj dalje

Herceg Novi - Ljeto u gradu stepenica

Autor: TopMontenegro team

Jedno od najpopularnijih odredišta na Crnogorskom primorju za strane turiste i ove godine je, bez sumnje, Herceg Novi. Prijateljska atmosfera, čisto more i najniže cijene na primorju, samo su neki od razloga zašto se svakodnevno stotine turista upućuje ka „prijestonici mimoza“.

Čitaj dalje

Kotor, spektakularan stari grad

Autor: TopMontenegro team

Uske uličice, fascinantni trgovi, crkve i palate, glavni su adut Kotora. Ali, umjesto pješčanih plaža, naići ćete na male, ali funkcionalne betonske molove...

Čitaj dalje

Tivat: Raj i za plitak džep

Autor: TopMontenegro team

Nautičko-turistički centar „Porto Montenegro“, koji je izgradio kanadski milijarder Piter Mank, dobija nove objekte. Elitna turistička naselja u okolini grada - na Luštici i u Pržnu...

Čitaj dalje

Sea Rock Festival u Kotoru 25. i 26. jula

Autor: TopMontenegro team

Alternativni muzički festival SEA ROCK, koji se u Kotoru uspješno organizuje već tri godine, ove 2014. biće održan 25. i 26. jula, saopštili su organizatori i najavili nastupe hrvatske kantautorke Lovely Quinces, beogradskog sastava Stray Dogg i crnogorskog benda Solid Ground, koji je nedavno objavio svoj prvi album Open Silence.

Čitaj dalje

Zanimljive činjenice o Budvi

Autor: TopMontenegro team

Ako se planira putovanje u Budvu, u Crnoj Gori, potrebno je znati poneke zanimljive činjenice o ovom gradu kako bi se odmor tamo iskoristio na najbolji način. Budva je glavna turistička destinacija na crnogorskom primorju i ujedno je kombinacija starog i modernog. Jedna od stvari koje čine ovaj grad atraktivnim je pogled na Crnogorske planine koje okružuju ovaj grad.

Čitaj dalje

5 rajskih plaža Crne Gore

Autor: TopMontenegro team

Maštovita i razuđena obala Crnogorskog primorja nudi beskrajnu raznolikost plaža i uvala. Otkrijte ih i uživajte.

Čitaj dalje

Produžite trajanje baterije na Android telefonu

Autor: TopMontenegro team

Koliko god bila dobra baterija na Vašem Android telefonu, ona nikad neće pružiti dovoljno vremena za korišćenje telefona, tačnije onoliko koliko biste Vi željeli. Kod nekih modela baterija traje duže, a razlog tome može biti to što taj model telefona ima bolju bateriju ili jednostavno ima solidnu bateriju, a slabije hardverske performanse. Ono što najviše troši bateriju jednog Android telefona jesu: Ekran, Procesor, Kamera, GPS i WiFi.

Čitaj dalje

Kako sačuvati laptop od oštećenja?

Autor: TopMontenegro team

Laptopovi su skupi uređaji, pa se stoga svako od nas trudi da ih sačuva od ikakvih oštećenja, kako bi trajali što duže. Međutim, ponekada nismo ni svjesni da način na koji baratamo svojim laptopom može dovesti do njegovog oštećenja. Zato smo za vas spremili nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći.

Čitaj dalje

LG proizveo televizor koji možete saviti u rolnu

Autor: TopMontenegro team

Kompanija LG je prikazala svoj najnoviji proizvod – savitljivi televizor koji može da se savije u rolnu. Veličina ekrana je 18 inča rezolucije 1.200 x 810 piksela, a njegova fleksibilnost je takva da može da se savije u rolnu debljine 3cm.

Čitaj dalje

Jahte u Tivtu usidrene za džabe

Autor: TopMontenegro team

Da se samo „Luna“ veže u Portu, njen vlasnik bi marini plaćao 2.860 eura dnevno, od čega 7% ide u državni budžet na ime PDV-a.

Čitaj dalje

Tivat - Purgatorije 2014. program

Autor: Centar Za Kulturu Tivat

Ovdje možete pročitati detalje bogatog program Purgatorija 2014. koji ovog ljeta organizuje Centar Za Kulturu Tivat.

Čitaj dalje

Morgan Freeman, Crna Gora i naučna revolucija

Autor: TopMontenegro team

U srijedu, 2. jula, na Science kanalu Discovery Channel-a emitovana je 7. epizoda popularne emisije "Through the Wormhole" čiji je voditelj legendarni glumac Morgan Freeman. Značajan dio ove epizode bio je posvećen crnogorskom fizičaru Draganu Hajdukoviću, članu ženevskog CERN-a, odnosno Evropske Organizacije za Nuklearna Istraživanja.

Čitaj dalje

Ekološke zanimljivosti o Crnoj Gori - I dio

Autor: TopMontenegro Team

Sada već davne 1992. godine, Crna Gora je na konferenciji UN o zaštiti životne sredine predstavila dokument koji je usvojen godinu dana ranije na Žabljaku, a radi se o deklaraciji kojom se Crna Gora obavezala na politiku ekološke države, postavši time prva država u svijetu sa tim statusom. Slijede neke od ekoloških zanimljivosti koje Crnu Goru čine posebno zanimljivom.

Čitaj dalje

First Montenegro - Istorijske zanimljivosti

Autor: TopMontenegro team

U narednom tekstu možete pročitati neke od zanimljivosti o istoriji Crne Gore. Kada i gdje su se prvi put odigrale istorijske prilike, odnosno pojavile prve institucije? Saznajte ovdje:

Čitaj dalje

Najnovije vijesti:

Po­li­caj­ci osvo­ji­li tri me­da­lje Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je, Ra­do­sav Lje­ško­vić, Ti­ho­mir Go­ra­no­vić i No­vi­ca Mi­lo­vić ostva­ri­li su uspje­šno uče­šće u me­đu­na­rod­nom sport­skom tak­mi­če­nju za po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke...

Ro­žaj­ska po­li­ci­ja in­te­nziv­no tra­ga za bra­ćom Adi­som, Ja­smi­nom i El­mi­nom Mu­ra­to­vi­ćem iz Ro­ža­ja, za ko­je sum­nja da su iz va­tre­nog oruž­ja te­ško ra­ni­li Ane­sa Ka­la­ča (37), prek­si­noć oko 23.30 u bli­zi­ni ben­zin­ske pum­pe Eko-pe­trol u Ro­ža­ja­ma...

Tri­de­se­to­smo­go­di­šnji Bo­ži­dar P. Gr­gur, iz se­la Rav­no kod Plu­ži­na, pro­ve­šće de­set go­di­na u za­tvo­ru zbog ubi­stva ro­đa­ka Ve­se­li­na Gr­gu­ra kra­jem av­gu­sta 2011. go­di­ne, od­lu­či­lo je vi­je­će Ape­la­ci­o­nog su­da ko­je je po­tvr­di­lo...

Vi­je­će Ape­la­ci­o­nog su­da po­tvr­di­lo je pre­su­du Ba­ra­ni­nu Velj­ku Bu­la­to­vi­ću osu­đe­nom na je­din­stve­nu za­tvor­sku ka­znu od dvi­je go­di­ne i osam mje­se­ci, zbog po­sje­do­va­nja dro­ge i neo­vla­šće­nog dr­ža­nja oruž­ja. Istom pre­su­dom Raj­ko Ške­ro­vić...

Upra­va po­li­ci­je sa­op­šti­la je da je ne­tač­no da je Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Ba­ru po­kre­nu­lo is­tra­gu pro­tiv Go­ra­na Jo­ki­ća, ko­man­di­ra sta­ni­ce po­li­ci­je Cen­tra bez­bjed­no­sti Bar. – Tač­no je da je za­mje­nik osnov­nog dr­žav­nog...

Bje­lo­po­ljac A.Š. (27) je uhap­šen zbog sum­nje da je u su­bo­tu u Bu­dvi si­lo­vao Ukra­jin­ku N.P. Do­ga­đaj je po­li­ci­ji pri­ja­vi­la dr­ža­vljan­ka Ukra­ji­ne, tvr­de­ći da je to­ga da­na bi­la žr­tva si­lo­va­nja. Po­stu­pa­ju­ći po toj pri­ja­vi po­li­caj­ci su pre­kju­če...

Re­i­za­bra­na pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da je ju­če pred čla­no­vi­ma Sud­skog vi­je­ća, po­lo­ži­la za­kle­tvu da će su­dij­sku funk­ci­ju vr­ši­ti po Usta­vu i za­ko­nu. Ve­sna Me­de­ni­ca je ka­za­la da je čast sva­kog prav­ni­ka da bu­de na če­lu naj­vi­šeg...

Pra­va dra­ma se od­vi­ja­la pre­kju­če oko 16 ča­so­va na pla­ža­ma na bar­skoj ri­vi­je­ri. Po­gra­nič­na po­li­ci­ja i Upra­va po­mor­ske si­gur­no­sti (UPS) spa­si­li su u ne­dje­lju oko 20 tu­ri­sta, ko­je je sna­žno ne­vri­je­me s ja­kim vje­trom i ne­ko­li­ko me­ta­ra vi­so­kim...

Upra­va Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja ka­zni­la je Da­mi­ra Man­di­ća, je­di­nog okri­vlje­nog za sa­u­če­sni­štvo u ubi­stvu ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća sa 25 da­na sa­mi­ce, a Za­go­ri­ča­ne Ni­ko­lu i Ne­boj­šu Mar­ko­vi­ća...

Je­dan broj po­tro­ša­ča u Uli­ci Ra­do­va­na Zo­go­vi­ća, u pod­go­rič­kom na­se­lju Sta­ri aero­drom, bi­će da­nas bez stru­je od osam do 14 sa­ti. Sa elek­tro­mre­že po­tro­ša­či će bi­ti is­klju­če­ni jer će elek­tri­ča­ri ra­di­ti u tra­fo­sta­ni­ci...

Vi­še od 30 po­li­ca­ja­ca uhap­še­no je u Mek­si­ku, zbog na­vod­nih ve­za sa or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom i mo­gu­će umi­je­ša­no­sti u ubi­stva ko­le­ga, sa­op­šti­le su mek­sič­ke vla­sti. Me­đu uhap­še­ni­ma je i biv­ši šef za jav­nu bez­bjed­nost u gra­du Ta­rim­ba­ro...

Na­uč­ni­ci Atin­skog in­sti­tu­ta za ge­o­di­na­mi­ku tvr­de da se ostr­vo Lim­nos, u Egej­skom mo­ru, pomjerilo za pet cen­ti­me­ta­ra u ze­mljo­tre­su ja­či­ne 6,8 ste­pe­ni po Rih­te­ru, ko­ji se do­go­dio 24. ma­ja ove go­di­ne, ob­ja­vio je ju­če ma­ke­don­ski por­tal Tajm. Atin­ski na­uč­ni­ci...

U Ape­la­ci­o­nom su­du 8. sep­tem­bra odr­ža­će se sjed­ni­ca vi­je­ća na ko­joj će se ras­pra­vlja­ti o žal­ba­ma na pre­su­du Plje­vlja­ku Jo­vi­ci Zin­do­vi­ću, osu­đe­nom na 15 go­di­na i tri mje­se­ca za­tvo­ra zbog ubi­stva su­gra­đa­ni­na Lu­ke Po­po­vi­ća...

Dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je R.M.H. (43) ro­đen u Su­bo­ti­ci, ko­ji se po­tra­žu­je po me­đu­na­rod­noj po­tjer­ni­ci NCB In­ter­pol Bu­dim­pe­šta, iz­ru­čen je ju­če Ma­đar­skoj. – R.M.H. se po­tra­žu­je ra­di obez­bje­đe­nja nje­go­vog pri­su­stva u kri­vič­nom...

Pe­to­čla­na po­ro­di­ca, uklju­ču­ju­ći tro­je djece od če­ti­ri do 12 go­di­na, pro­na­đe­na je prek­si­noć mr­tva u svom sta­nu u ame­rič­koj sa­ve­znoj dr­ža­vi Mejn, sa­op­šti­le su ju­če lo­kal­ne vla­sti. Is­tra­ži­te­lji su u ku­ći pro­na­šli...

Uprav­ni od­bor Be­o­grad­ske fil­har­mo­ni­je jed­no­gla­sno je iza­brao du­go­go­di­šnjeg di­rek­to­ra Be­o­grad­ske fil­har­mo­ni­je Iva­na Ta­sov­ca, mi­ni­stra kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja u ostav­ci kao naj­bo­ljeg kan­di­da­ta na kon­kur­su za di­rek­to­ra Be­o­grad­ske fil­har­mo­ni­je...

Be­o­grad­ski elek­tro sa­stav „Sev­dah bej­bi” na­pra­vio je sjaj­nu at­mos­fe­ru u Ze­ti, svi­ra­ju­ći broj­ne hi­to­ve uz ko­je je pu­bli­ka igra­la či­ta­vu noć. Vre­lo ljet­nje ve­če ni­je spri­je­či­lo mu­zi­ča­re da da­ju sve od se­be i pri­re­de kon­cert ko­ji...

Vi­je­će Vi­šeg su­da da­nas bi tre­ba­lo da od­lu­či o žal­ba­ma na od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra uhap­še­ni­ma u ak­ci­ji „Ka­ra­van”. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, ne­ki od op­tu­že­nih sju­tra će po­nu­di­ti jem­stva u za­mje­nu za slo­bo­du. Po­li­cij­ski...

Srp­sko tu­ži­la­štvo je u is­tra­gu o ubi­stvu Pan­čev­ca Mi­lo­ša Vi­da­ko­vi­ća, ko­ji je li­kvi­di­ran 2. ju­la is­pred zi­di­na Sta­rog gra­da u Bu­dvi, uklju­či­lo i Da­ni­lov­gra­đa­ni­na Slo­bo­da­na Ša­ra­no­vi­ća (75). Ka­ko bi is­pi­ta­li nje­go­vu...

U tu­či ko­ja se ju­če, oko 13 sa­ti, do­go­di­la u ro­žaj­skom mar­ke­tu „Ja­bu­ka kom­pa­ni” po­vri­je­đe­no je vi­še oso­ba. Ka­ko je sa­op­šte­no iz po­li­ci­je, tu­či je pret­ho­di­la sva­đa iz­me­đu gru­pe mla­di­ća iz Ro­ža­ja i čla­no­va...

Su­di­ja za is­tra­ge od­re­dio je pri­tvor do 30 da­na A.A. (20) iz Be­ra­na zbog sum­nje da je, na šte­tu su­gra­đa­ni­na R.P., po­či­nio kri­vič­no dje­lo raz­boj­ni­štvo. Osno­va­no se sum­nja da je A.A. 23. ju­la ove go­di­ne, oko 22.45, fi­zič­ki na­pao ošte­će­nog R.P....

U sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se ju­tros do­go­di­la na pu­tu Ce­ti­nje–Pod­go­ri­ca po­gi­nu­la je jed­na oso­ba, a dvi­je su po­vri­je­đe­ne, sa­op­šte­no je iz ope­ra­tiv­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nog cen­tra po­li­ci­je. Život je iz­gu­bi­la ma­đar­ska dr­ža­vljan­ka...

U ak­ci­ji Upra­ve po­mor­ske si­gur­no­sti (UPS) ju­če oko 18 ča­so­va spa­še­no je osam ku­pa­ča, na lo­ka­ci­ji kod Cr­nog Rta, me­đu ko­jim je bi­lo i dje­ce. Akcija spasavanja kupača koji su ostali odsječeni na stijenama između Čanja i Buljarice sinoć nije okončana do zaključenja ovog broja našeg lista...

Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Ba­ru otvo­ri­lo je is­tra­gu o ob­ra­ču­nu ko­ji se do­go­dio u cen­tru Ba­ra ka­da je ra­njen Mi­lan Pu­po­vić. Tu­ži­lac je is­pi­tao za­mje­ni­ka nač­le­ni­ka CB Bar i ko­man­di­ra Go­ra­na Jo­ki­ća zbog sum­nje da je to­kom raz­mje­ne...

Osno­vi dr­žav­ni tu­ži­lac u Ba­ru iz­dao je na­red­bu za po­kre­ta­nje is­tra­ge pro­tiv B.A. (34) iz Tu­ti­na zbog osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio de­set imo­vin­skih de­li­ka­ta – šest te­ških kra­đa i če­ti­ri kra­đe. Kri­mi­na­li­stič­ka ob­ra­da uka­zu­je na sum­nju da je B...

Zbog sa­o­bra­ćaj­ne ne­zgo­de ko­ja se si­noć, oko 20 sa­ti, do­go­di­la u Ze­ti, do ka­sno u noć bi­lo je ote­ža­no od­vi­ja­nje sa­o­bra­ća­ja. Iz po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je kod Bi­stri­ce u Ze­ti do­šlo do sa­o­bra­ćaj­ne ne­zgo­de, u ko­joj ni­je bi­lo te­že...

Iz­lo­žba Pe­tra Lu­bar­de pod na­zi­vom „Tra­gač vječ­no­sti” otvo­re­na je si­noć u sa­lo­nu na pr­vom spra­tu Mu­ze­ja gra­da Pe­ra­sta. Po­stav­ku vi­so­ke umjet­nič­ke vri­jed­no­sti či­ni 10 ra­do­va na­sta­lih u pe­ri­o­du 1950–1960. go­di­ne, iz ko­lek­ci­je...

U tu­či u Kra­gu­jev­cu povrijeđena su tro­ji­ca mla­di­ća, od ko­jih su je­dan še­sna­e­sto­go­di­šnjak i A.P. (18) iz Kra­gu­jev­ca za­do­bi­li te­ške tje­le­sne po­vre­de, dok je 17-go­di­šnji mla­dić, ta­ko­đe iz Kra­gu­jev­ca, za­do­bio te­šku tje­le­snu po­vre­du...

Be­o­gra­đa­nin S. P. (31) i nje­go­va pri­ja­te­lji­ca Ita­li­jan­ka R. S. (27) uhap­še­ni su u Ita­li­ji po­sli­je pljač­ke apo­te­ke. Taj par, ko­ji ita­li­jan­ski me­di­ji opsu­ju kao „mla­di, li­je­pi i ne­mi­lo­srd­ni”, kre­nu­li su u pljač­ku apo­te­ke ta­ko što je...

Pro­fe­sor fi­skul­tu­re Ste­vo Đe­lo­še­vić (62), na­stav­nik u Pre­hram­be­no-ugo­sti­telj­skoj ško­li u Čač­ku, osum­nji­čen je da je krao bi­ci­kla i po­tom ih pro­da­vao ka­ko bi imao do­volj­no pa­ra da ča­šća­va svo­je lju­bav­ni­ce, ob­ja­vio je „Ku­rir”...

Sponzori:


The Mediterraneans leading luxury yacht homeport and marina village. Splendid Conference & Spa Resort JP morsko dobro Prodaja i servis računara i opreme, Tivat. Laptop PC, monitori, televizori, štampači MB Taxi Tivat Boka Group Century 21 Resido Montenegro Property Search.
Boka Gard
Konoba Ćatovića Mlini, Morinj Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica. Hotel Mimoza Tivat Opština Tivat Apartmani za prodaju i izdavanje, Lepetane

Medijski sponzori:


Radio Tivat Montenegrin Ethnic Association of Australia PCNEN | Prve crnogorske elektronske novine Radio Dux